Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
0 800 305 007
безкоштовна гаряча лінія
приймальна комісія
+38-067-406-53-92
+38-097-739-54-85
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
м. Київ, вул. Львівська, 23Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

   Студентське самоврядування - це молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за підтримки адміністрації. Це студенти, які мають активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті. Це молодь, яка здатна об'єднати навколо себе однодумців з усієї України для організації спільних справ. Для ефективної роботи студентське самоврядування взяло за приклад модель державної влади. Тому на сьогодні у нас діє кабінет міністрів, парламент, є радники президента. Очолює цю структуру обраний загальноуніверситетськими виборами президент.

  В університеті діє проект "Рада лідерів студентського самоврядування". Студенти з усіх територіально відокремлених структурних підрозділів збираються тричі на рік за затвердженою програмою для вирішення оперативних питань.

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про студентське самоврядування

  у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  від 18.03.2016 року

   

  І. Загальні положення

  1.1. Студентське самоврядування Університету «Україна» – це право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом (далі – ВНЗ).

  Студентське самоврядування ВНЗ є невід’ємною частиною його громадського самоврядування.

  1.2. Студентське самоврядування Університету «Україна» здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, інших актів законодавства, Статуту ВНЗ, Положення про студентське самоврядування ВНЗ та інших актів, прийнятих відповідно до нього.

  1.3. Метою студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, забезпечення їх участі в управлінні вищим навчальним закладом, а також створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку студентства, сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.

  1.4. Основними завданнями студентського самоврядування Університету «Україна» є:

  1.4.1. захист прав та інтересів студентів у відносинах із адміністрацією ВНЗ, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами;

  1.4.2. участь в управлінні ВНЗ, зокрема через представників у керівних, робочих та дорадчих органах, органах громадського самоврядування Університету «Україна»;

  1.4.3. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

  1.4.4. сприяння поліпшенню умов проживання та побуту студентів;

  1.4.5. надання інформаційної, правової допомоги студентам;

  1.4.6. залучення студентства ВНЗ до формування та реалізації державної і регіональної молодіжної політики, політики у сфері освіти;

  1.4.7. співробітництво зі студентським самоврядуванням інших ВНЗ, громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування).

  1.5. Органи студентського самоврядування Університету «Україна» мають право:

  1.5.1. брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування студентів;

  1.5.2. брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому законодавством та статутом ВНЗ;

  1.5.3. брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

  1.5.4. делегувати своїх представників до робочих, дорадчих органів ВНЗ, його структурних підрозділів;

  1.5.5. самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати відповідні акти з цього питання;

  1.5.6. вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації навчального процесу;

  1.5.7. вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ВНЗ, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

  1.5.8. сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей студентів, організовувати заходи з підтримки інноваційної діяльності студентів ВНЗ;

  1.5.9. отримувати приміщення та техніку від адміністрації для здійснення своїх повноважень;

  1.5.10. вільно формувати та висловлювати свою думку з усіх питань діяльності ВНЗ;

  1.5.11. розпоряджатися майном та коштами, виділеними в установленому порядку на діяльність органів студентського самоврядування;

  1.5.12. самостійно вирішувати питання про погодження рішень, визначених чинним законодавством.

  1.6. Органи студентського самоврядування ВНЗ зобов’язані звітувати про свою діяльність, у тому числі фінансову, перед вищим органом студентського самоврядування ВНЗ.

  1.7. Органи студентського самоврядування Університету «Україна» провадять свою діяльність на рівні ВНЗ та факультетів (інститутів) або територіально відокремлених структурних підрозділів. Органи студентського самоврядування Університету «Україна» можуть утворюватися також в межах інших структурних підрозділів ВНЗ, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

  1.7.1. Органами студентського самоврядування на рівні ВНЗ є:

  конференція студентів ВНЗ;

  виконавчий орган студентського самоврядування ВНЗ (студентська рада ВНЗ, студентський парламент ВНЗ, студентський сенат ВНЗ, студентський уряд ВНЗ тощо);

  студентська виборча комісія ВНЗ;

  контрольно-ревізійна комісія.

  1.7.2. Органами студентського самоврядування на рівні факультету (інституту, філії, коледжу) можуть бути:

  виконавчий орган студентського самоврядування факультету (інституту, філії, коледжу) (студентська рада факультету (інституту, філії, коледжу), студентський парламент факультету (інституту, філії, коледжу), студентський сенат факультету (інституту, філії, коледжу), студентський уряд факультету (інституту, філії, коледжу) тощо);

  студентська виборча комісія факультету (інституту, філії, коледжу).

  1.7.3. Структура органів студентського самоврядування, що діють у ВНЗ, визначається Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

   

  ІІ. Конференція студентів ВНЗ

  2.1. Конференція студентів Університету «Україна» є вищим представницьким органом студентського самоврядування ВНЗ, який обирається строком на один рік шляхом прямого таємного голосування.

  2.2. До складу конференції студентів входять делегати від кожної академічної групи. Делегати обираються зі складу студентів групи шляхом прямого таємного голосування у строк, визначений положенням про ОСС. Проведення виборів делегатів покладається на студентську виборчу комісію або старост відповідних академічних груп. Протоколи відповідних виборів мають зберігатись у студентській виборчій комісії.

  Не можуть бути обраними делегатами на конференцію студентів ВНЗ виборні члени виконавчих органів студентського самоврядування ВНЗ, факультету (інституту, філії, коледжу), студентських виборчих комісії ВНЗ, факультету (інституту, філії, коледжу).

  2.3. Конференція студентів ВНЗ:

  2.3.1. ухвалює положення про студентське самоврядування Університету «Україна», визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування на всіх рівнях;

  2.3.2. заслуховує звіти виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;

  2.3.3. обирає контрольно-ревізійну комісію, студентську виборчу комісію;

  2.3.4. встановлює порядок залучення і використання коштів студентського самоврядування Університету «Україна»;

  2.3.5. затверджує кошторис витрат органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

  2.3.6. встановлює порядок погодження органами студентського самоврядування ВНЗ рішень, які приймаються виключно за їх погодженням;

  2.3.7. скасовує рішення виконавчих органів студентського самоврядування ВНЗ, факультетів (інститутів, філій, коледжів) у разі їх невідповідності чинному законодавству, Статутові ВНЗ або Положенню про студентське самоврядування ВНЗ;

  2.3.8. встановлює порядок обрання представників студентів для участі у виборах керівника ВНЗ;

  2.3.9. приймає рішення з інших питань, пов’язаних із діяльністю студентського самоврядування ВНЗ.

  2.4. Конференція студентів скликається як чергова або позачергова.

  2.4.1 Періодичність проведення чергових конференцій студентів встановлюється Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

  2.4.2 Позачергова конференція студентів скликається на вимогу:

  не менш як десяти відсотків від загальної кількості студентів ВНЗ;

  виконавчого органу студентського самоврядування ВНЗ;

  контрольно-ревізійної комісії.

  2.4.3. Порядок і строки скликання конференції студентів встановлюються Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

  2.5. Порядок проведення конференції студентів ВНЗ.

  2.5.1. Перед початком конференції студентів ВНЗ здійснюється реєстрація делегатів та видача їм мандатів. Конференція студентів ВНЗ вважається правомочною, якщо на ній зареєструвалися не менш 50%+1 від загальної кількості обраних делегатів.

  2.5.2. На початку конференції студентів ВНЗ із числа делегатів обирається головуючий, секретар та лічильна комісія конференції.

  2.5.3. Обговорення питань на конференції студентів ВНЗ відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного. До порядку денного позачергової конференції студентів ВНЗ обов’язково включаються питання, що були запропоновані до розгляду у поданні про її скликання. На пропозицію делегатів до порядку денного конференції студентів ВНЗ можуть бути включені також інші питання.

  2.5.4. Конференція студентів ВНЗ проводиться гласно і відкрито. Право бути присутнім та брати участь в обговоренні питань має кожен студент ВНЗ.

  За рішенням конференції студентів Університету «Україна» право виступу на ній може бути надано представникові адміністрації ВНЗ.

  2.5.5. Рішення на конференції студентів ВНЗ приймаються шляхом прямого відкритого голосування делегатів (шляхом підняття мандатів). Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених цим Положенням, або за рішенням, підтриманим не менш як третиною присутніх делегатів. Делегати голосують особисто; передання делегатом права голосу на конференції іншій особі не допускається.

  Рішення конференції студентів ВНЗ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як 50%+1 від присутніх делегатів, крім випадків, передбачених цим Положенням.

  У разі прийняття рішення на конференції студентів ВНЗ шляхом таємного голосування виготовлення бюлетенів проведення такого голосування та підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати таємного голосування оформлюються протоколом лічильної комісії, який підписується усіма її членами.

  Для прогнозування результатів голосування питання порядку денного головуючий може проводити сигнальне голосування.

  2.5.6. Конференція студентів ВНЗ протоколюється. Ведення протоколу покладається на секретаря конференції. Протокол складається упродовж трьох днів з дня проведення конференції студентів ВНЗ та підписується головуючим і секретарем конференції.

  2.6. Статус делегатів на конференцію студентів ВНЗ.

  2.6.1. Делегати на конференцію студентів ВНЗ здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

  2.6.2. Повноваження делегатів на конференцію студентів ВНЗ припиняються достроково у разі:

  складання повноважень за власним бажанням;

  припинення навчання у ВНЗ;

  надання делегатові академічної відпустки;

  обрання делегата членом виконавчого органу ВНЗ, факультету (інституту, філії, коледжу);

  У разі дострокового припинення повноважень делегата проводяться проміжні вибори делегата від тієї академічної групи, від якої його було обрано, в порядку, встановленому пунктом 2.2 цього Положення.

   

  III. Студентські виборчі комісії

  3.1. Студентська виборча комісія ВНЗ, факультету (інституту, філії, коледжу) є постійним робочим органом, який здійснює підготовку, організацію та проведення виборів до органів студентського самоврядування ВНЗ, факультету (інституту, філії, коледжу).

  3.2. Студентська виборча комісія ВНЗ, факультету (інституту, філії, коледжу) обирається конференцією студентів ВНЗ строком на один рік у порядку, встановленому Положенням про студентське самоврядування ВНЗ.

  До складу Студентської виборчої комісії ВНЗ не можуть входити делегати на конференцію студентів ВНЗ, члени виконавчих органів студентського самоврядування, члени контрольно-ревізійної комісії.

  3.3. Студентська виборча комісія ВНЗ:

  3.3.1. здійснює загальне керівництво виборчим процесом на виборах делегатів на конференцію студентів ВНЗ, членів виконавчих органів студентського самоврядування;

  3.3.2. оголошує про початок виборчого процесу на виборах членів виконавчих органів студентського самоврядування;

  3.3.3. затверджує форми бюлетенів для голосування, іншої виборчої документації;

  3.3.4. забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів для голосування;

  3.3.5. реєструє кандидатів на виборні посади;

  3.3.6. безпосередньо проводить вибори;

  3.3.7. встановлює та оголошує результати виборів;

  3.3.8. приймає рішення з усіх питань, пов’язаних із виборчим процесом, не врегульованих відповідними актами;

  3.3.9. здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

  3.4. Студентська виборча комісія факультету (інституту, філії, коледжу) в межах відповідного факультету (інституту, філії, коледжу) здійснює повноваження, які визначаються рішенням студентської виборчої комісії ВНЗ або конференції студентів ВНЗ.

  3.5. Засідання студентської виборчої комісії

  3.5.1. Основною формою діяльності студентської виборчої комісії є її засідання. Засідання студентської виборчої комісії скликаються її головою чи заступником голови у міру потреби.

  Голова, заступник голови та секретар студентської виборчої комісії обираються нею на першому засідання після затвердження нового складу комісії.

  3.5.2. Засідання студентської виборчої комісії вважається правомочним за умови участі у ньому більше 50%+1 від загального складу комісії.

  3.5.3. Засідання студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд студентської виборчої комісії.

  3.5.4. Рішення студентської виборчої комісії приймаються шляхом прямого відкритого голосування її членів (шляхом підняття руки).

  3.5.5. Засідання студентської виборчої комісії протоколюється. Ведення протоколу засідання покладається на секретаря студентської виборчої комісії. Протокол засідання студентської виборчої комісії складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та підписується головуючим на засіданні та секретарем.

   

  IV. Студентське самоврядування в академічних групах, гуртожитках, студмістечку

  4.1. Студентське самоврядування на рівні академічної групи здійснюється шляхом обрання старости академічної групи. Порядок обрання та повноваження старости академічної групи визначаються окремим Положенням, яке затверджується конференцією студентів ВНЗ.

  4.2. Порядок здійснення студентського самоврядування Університету «Україна» в гуртожитках, студмістечку ВНЗ визначається окремим Положенням, яке затверджується конференцією студентів ВНЗ.

   

  V. Фінансова діяльність студентського самоврядування

  5.1. Органи студентського самоврядування у своїй діяльності використовують та розпоряджаються коштами, виділеними ВНЗ, а також отриманими з інших джерел, не заборонених законодавством.

  5.2. Кошти, що виділяються на діяльність студентського самоврядування за рішенням Вченої ради ВНЗ, можуть використовуватися шляхом:

  5.2.1. закупівлі товарів та послуг відповідно до затвердженого комітетом студентів ВНЗ кошторису;

  5.2.2. переведення на рахунок громадської організації, створеної відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 40 Закону України «Про вищу освіту».

  5.3. Рішення щодо порядку використання коштів, що виділяються на діяльність студентського самоврядування за рішенням Вченої ради ВНЗ, приймається конференцією студентів ВНЗ.

  5.4. Порядок використання коштів студентського самоврядування має передбачати залучення контрольно-ревізійної комісії до процесів планування та безпосереднього витрачання відповідних коштів.

  5.5. Виконавчі органи студентського самоврядування звітують про використання коштів перед конференцією студентів ВНЗ.

   


  Положення про студентське самоврядування у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» від 18.03.2016 року

   


   
  СТАТУТ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
   ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

  Прийнято на ІІ Раді лідерів студентського самоврядування
  Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
  10 листопада 2001 року.

   

  І. Загальні положення

   1.1. Студентське самоврядування - це добровільне об'єднання студентів Університету «Україна», яке створюється для ефективного виконання передбачених чинним законодавством завдань, що стоять перед ним.
  1.2. Студентське самоврядування в університеті функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, виявленню у нього організаційних здібностей та творчого потенціалу, формуванню високопрофесійних та організаторських навичок майбутнього спеціаліста в народному господарстві незалежної України.
  1.3. Основна мета студентського самоврядування - сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, формування гідного громадянина України на основі загальнолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу.
  1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, чинним законодавством, наказами Міністерства освіти і науки, рішеннями співзасновників - Київської міської державної адміністрації, Статутом ВМУРоЛ "Україна", Статутом та Положенням про органи студентського самоврядування в університеті.
  1.5. Органи студентського самоврядування створюються та функціонують на принципах демократичності, гуманізму, гласності та рівноправності всіх їх членів.

   

  ІІ. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

   2.1. Забезпечення виконання студентами своїх обов'язків - як студентів і громадян.
  2.2. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.
  2.3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.
  2.4. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.
  2.5. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів винахідливих та кмітливих та за інтересами.
  2.6. Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.
  2.7. Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.
  2.8. Сприяння працевлаштуванню випускників.
  2.9. Участь у роботі керівних органів університету.
  2.10. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

   

  ІІІ. Організаційна побудова студентського самоврядування

   3.1. Студентське самоврядування створюється для вирішення завдань, визначених основними напрямками його діяльності.
  3.2. Очолює студентське самоврядування особа, яка виконує загальні керівні функції згідно Статуту.
  3.3. Студентський Парламент будується з урахуванням специфіки регіону, а також із урахуванням певних загальних принципів діяльності, які висвітлені в основних завданнях органів студентського самоврядування.
  3.4. Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори університету, на яких затверджується цей Статут та заслуховуються звіти кожного з учасників зборів; також обирається виконавчий орган структури, визначається термін повноважень цього органу та заслуховується його звіт.
  3.5. Тричі на рік (у грудні, лютому і травні) збирається Рада Президентів студентського самоврядування та голів Студентського Парламенту від територіально відокремлених структурних підрозділів університету.
  3.6. На установчих засіданнях у грудні розглядаються питання планування роботи на рік; у лютому - обговорення результатів проведеної роботи, винесення на розгляд Ради нових пропозицій та вирішення проблем, що виникають під час роботи; у травні - звітне засідання Ради студентського самоврядування, підведення підсумків та обмін досвідом.
  3.7. На засіданні Ради ведеться протокол, який підписується Президентом СП або Радником та відповідальним секретарем.
  3.8. Місце проведення засідань вирішується за ініціативою територіально відокремлених структурних підрозділів.

   

  IV. Додаткові положення

   4.1 Органи студентського самоврядування університету користуються всебічною підтримкою і допомогою керівництва у вирішенні питань забезпечення приміщенням, обладнанням, документацією, коштами.
  4.2. Органи студентського самоврядування мають право отримувати кошти від спонсорських організацій, благодійних фондів та зароблені самими студентами.

   

  З історії студентського самоврядування:

   

  Наші студенти на “Студентській республіці” 2019! (Луцький інститут розвитку людини, 9 червня 2019 року)

  Міжнародний день студента у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» (15 листопада 2018 року)

  Вітаємо з перемогою, Маріє! (10 червня 2018 року)

  Результати виборів Президента студентського самоврядування Університету "Україна" (5 червня 2018 року)

  Запрошуємо на вибори президента студентського самоврядування Університету «Україна» (5 червня 2018 року)

  Студреспубліка-2018 триває!!! (Луцький інститут розвитку людини, 31 травня 2018 року)

  Студентська Рада НГІ нової генерації (Новокаховський гуманітарний інститут, 11 жовтня 2017 року)

  Вибори президента студпарламента (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 21 вересня 2017 року)

  Вибори президента студентського самоврядування (23 травня 2017 року)

  Вибори голови студентського самоврядування у Вінницькому інституті Університету «Україна» (27 квітня 2017 року)

  Засідання студентського парламенту  (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 9 листопада 2016 року)

  День студентського самоврядування – День працівника освіти (Луцький інститут розвитку людини, 30 вересня 2016 року)

  Юлію Ковалько обрано Головою студентської ради (Полтавський інститут економіки і права, 21 вересня 2016 року)

  Перша зустріч із кандидатами на пост президента студентського самоврядування Університету «Україна» (13 квітня 2016 року) 

  Друга зустріч кандидатів на пост президента студентського самоврядування Університету «Україна» (18 квітня 2016 року)

  Третя і четверта зустрічі кандидатів на пост президента студентського самоврядування Університету "Україна" (25 квітня 2016 року) 

  Исповедь «бывшего» студенческого лидера (но в этом деле «бывших» не бывает) (15 ноября 2015 года)

  Вибори президента студентського парламенту (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 10 жовтня 2015 року)

  Студентське самоврядування в Університеті «Україна» – цілком автономна структура


   

  У нас день самоврядування! (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини)

  Студком пішов у підпілля? (Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій)

  Перший склад студентського парламенту

   

  Уроки демократії

  Самоврядування факультету


  Коли за справу беруться ентузіасти

  Від сесії до сесії живуть студенти весело 

  Наш семестр трудовий

  Студентське самоврядування може зробити багато корисного


  Студентське літо "України":  відпочинок плюс корисні справи

  День студентського самоврядування у Вінницькому соціально-економічному інституті (2010)

  "Почни з себе - зміни країну!"


  Школа лідерства (Кіровоградський інститут розвитку людини)

  Вдалий старт! (Новокаховський гуманітарний інститут)

  ХХ Рада лідерів студентського самоврядування Університету «Україна»
  Самоврядування
  З 5 по 7 квітня у смт. Міжгір’я на університетській базі «Петрівська слобода» (Закарпатська область) відбулась ХХ Рада лідерів студентського самоврядування Університету «Україна» з метою обміну досвідом у питаннях студентського самоврядування між студентами всіх філій навчального закладу.
  Підрозділ: Луцький інститут розвитку людини
  ХХ Рада лідерів студентського самоврядування
  Самоврядування
  Саме зараз у смт. Міжгір'я на базі «Петрівська слобода» відбувається ХХ Рада лідерів студентського самоврядування Університету «Україна». Студентські лідери з різних куточків України розробляють спільні плани на наступний рік, звітуються, тренуються і все це у найзатишнішій місцині Закарпаття.
  Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»
  І тур виборів кандидата на пост президента студентського самоврядування ХІСТ
  Самоврядування
  У Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету «Україна» відбувся перший тур виборів кандидата на пост президента студентського самоврядування ХІСТ.
  Підрозділ: Хмельницький інститут соціальних технологій
  5 грудня – День подяки волонтерам
  Волонтери
  5 грудня – День подяки волонтерам. Волонтер – це могутній єднальний чинник у суспільстві, потужна опора і підтримка. Навіть у найрозвиненіших державах світу суспільство потребує волонтерів, адже вони у різноманітний спосіб підтримують та надають допомогу в усіх сферах життя. Коли волонтер надає допомогу, він отримує безцінні речі – стає духовно вищим, досконалішим, стає частиною того добра, на якому тримається світ. І саме тому в умовах сьогодення в Україні розвивається волонтерство як потужний громадянський рух.
  Підрозділ: Полтавський інститут економіки і права
  Міжнародний день студента у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна»
  Культурно-масова діяльність
  15 листопада 2018 року з нагоди святкування Міжнародного дня студента у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» пройшов День студентського самоврядування.
  Підрозділ: Луцький інститут розвитку людини